Εγγραφή εταιρείας στην Κύπρο.

Στην Κύπρο για να εγγραφεί μια εταιρεία από την αρχή, συνήθως διαρκεί περίπου 10 με 18 εργάσιμες ημέρες (εξαρτάται επίσης από τον υπάρχοντα φόρτο εργασίας του τμήματος εγγραφής Εταιρειών).

Προκειμένου να εγγραφεί εταιρεία ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα στην Κύπρο, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ακόλουθες σημειώσεις:

– Πρέπει να υπάρχει λεπτομερής περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας
– Πρέπει να καθοριστούν οι χώρες στις οποίες θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση
– Ονομασία της εταιρείας (μπορεί να χρειαστούν 2-3 ονόματα για να αυξηθούν οι πιθανότητες κατοχύρωσης)
– Δεν υπάρχουν νομικές απαιτήσεις σχετικά με το ελάχιστο ή το μέγιστο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Το εγκεκριμένο κεφάλαιο μπορεί να αναφέρεται σε οποιοδήποτε νόμισμα. Ο φόρος κεφαλαίου ύψους 0,6% του εγκεκριμένου κεφαλαίου καταβάλλεται στην κυβέρνηση.
– Η εταιρεία πρέπει να έχει γραμματέα.
– Η εταιρεία οφείλει κατά νόμο να έχει έδρα στην Κύπρο, η οποία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως επαγγελματική διεύθυνση της εταιρείας.
– Απαιτείται από το νόμο ότι κάθε εταιρεία περιορισμένης ευθύνης πρέπει να έχει τουλάχιστον έναν μέτοχο. Εάν απαιτείται ανωνυμία, οι μετοχές μπορούν να κατέχονται από trustee εταιρείες εκ μέρους του πραγματικού δικαιούχου αποφεύγοντας έτσι τη δημοσιοποίηση της ταυτότητας του κατόχου. 
– Απαιτείται τραπεζική σύσταση για κάθε μέτοχο.

Για κάθε μέτοχο απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Πλήρες όνομα
– Κατοικία και επαγγελματική διεύθυνση
– Ημερομηνία γέννησης
– Εθνικότητα
– Απασχόληση
– Λεπτομέρειες παλαιών και υφιστάμενων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
– Πιστοποιητικά αντίγραφα διαβατηρίου
– Για εταιρικούς μετόχους, συμβολαιογραφικά αντίγραφα των νόμιμων εγγράφων και των πιο πρόσφατων οικονομικών καταστάσεων

Για κάθε διευθυντή απαιτούνται οι ακόλουθες πληροφορίες:
– Πλήρες όνομα
– Διεύθυνση κατοικίας
– Ημερομηνία γέννησης
– Εθνικότητα
– Απασχόληση
– Πιστοποιημένο αντίγραφο διαβατηρίου
– Αναφορά άλλων διευθυντικών θέσεων σε κυπριακές εταιρείες εάν υπάρχουν

Συνιστάται η πλειοψηφία των διευθυντικών στελεχών να είναι κάτοικοι Κύπρου, καθώς για να επωφεληθεί από τη χαμηλή φορολογία είναι σημαντικό να διαχειρίζεται και να ελέγχεται η εταιρεία στην Κύπρο. Η σύσταση και η εγγραφή της εταιρείας (συμπεριλαμβανομένων επιχειρησιακών θεμάτων, όπως εκτύπωση των επιστολόχαρτων, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών κ.λπ.) μπορεί να διαρκέσει έως και ένα μήνα.

Μετά την εγγραφή της εταιρείας, τα ακόλουθα έγγραφα παρέχονται πιστοποιημένα και μεταφράζονται στα αγγλικά (εφόσον το επιθυμούν οι πελάτες):
– Καταστατικό της εταιρείας
– Πιστοποιητικό εγγραφής
– Πιστοποιητικό Διευθυντών και Γραμματέας
– Πιστοποιητικό Μετόχων
– Πιστοποιητικό Εγγεγραμμένης Διεύθυνσης
– Πιστοποιητικό μετοχών

Μετά τη σύστασή της, η εταιρεία μπορεί να ανοίξει τραπεζικούς λογαριασμούς με οποιαδήποτε τράπεζα σε οποιοδήποτε νόμισμα και οι μεταφορές χρημάτων δεν επηρεάζονται από τους περιορισμούς ελέγχου των συναλλαγών.